Merkezin Faaliyet Alanları

Merkez, amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki alanlarda faaliyette bulunur:

a) Çocukta ortaya çıkan günlük yaşamı olumsuz etkileyen sorunların erken dönemde belirlenmesi, önlenmesi ve sorunların azaltılması yönünde çalışmalar yapmak, çoklu engelli olabilecek çocukların etkin ve kaliteli intradisipliner yaklaşımla yürütülen habilitasyon hizmetlerinden faydalanmasını sağlamak, çocuk ve ailelerinin yaşam kalitesini arttırıcı araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmaları yapmak,

b) Farklı disiplinler arası araştırma ve uygulama alanı olan Habilitasyon konusunda, Üniversitenin ilgili akademik birimlerinin multidisipliner yaklaşımla eğitim, öğretim, araştırma, geliştirme ve uygulama faaliyetlerine katılımını sağlamak,

c) Merkezin faaliyet alanı ile ilgili konularda çalışmalarda bulunan yurt içi ve yurt dışındaki kamu veya özel kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar düzenlemek, yürütülmekte olan projelere katılmak, geliştirilen bu projeleri uygulamak ve/veya bu uygulamaların takibini yapmak, eğitim programları düzenlemek ve danışmanlık hizmeti vermek,

ç) Merkezin faaliyetleri ile ilgili elde edilen bilimsel verilerin elektronik arşivini oluşturmak, konu ile ilgili araştırma ve geliştirme projeleri yürüten yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla, profesyonellerin ve araştırıcıların paylaşımına sunmak,

d) Farklı disiplinlerden engelli çocuk konusunda araştırmalar yapan bilim insanları ile uzmanları bir araya getirerek, ulusal ve/veya uluslararası araştırma/geliştirme projeleri oluşturmak ve yürütülmesini sağlamak,

e) Merkezin faaliyet alanlarındaki bilimsel gelişmelerin paylaşımına yönelik ulusal ve uluslararası katılımlı kongre, konferans, panel, sempozyum, seminer ve benzeri bilimsel aktiviteler düzenlemek,

f) Eğitim programları düzenlemek, kitap, dergi, bülten ve broşür basmak, yazılı ve görsel yayın organlarında programlar yaparak bilimsel nitelikteki bilgilerin kamuoyuna ulaştırılmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlamak,

g) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili birimler arası işbirliği yaparak eşlik eden sorunlar ile ilgili toplumsal bilinci geliştirmek için bireylere eğitim hizmetleri vermek,

ğ) Merkezin amaçları ile ilgili Yönetim Kurulunca kabul edilen diğer faaliyetlerde bulunmak.